Russian 🇷🇺 biathlon roster for IBU World Cup 1

Men:
Dmitry Malyshko
Alexander Loginov
Evgeny Garanichev
Alexey Slepov
Matvey Eliseev
Eduard Latypov

Woman:
Irina Starykh
Margarita Vasilyeva
E. Yurlova-Percht
Evgeniya Pavlova
Kristina Ilchenko
Uliana Kaisheva

(Source: Match TV)

— Valera Patotski (@ValeraPatotski) November 17, 2018